Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a autorské práva

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Európska centrálna banka (ECB) túto internetovú stránku poskytuje v snahe umožniť verejnosti lepší prístup k informáciám o jej činnosti a o činnosti Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), ako aj o jej úlohách a povinnostiach v oblasti dohľadu activities and the activities of the European System of Central Banks (ESCB). Naším cieľom je, aby tieto informácie boli aktuálne a presné. ECB však v súvislosti s materiálmi na tejto stránke nenesie žiadnu zodpovednosť.

Tieto informácie:

  • predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt,
  • môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na ktoré ECB nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne rady.

Krátkodobá eurová sadzba (€STR), referenčné výmenné kurzy eura a ostatné údaje o cenách zverejnené na tejto stránke vychádzajú zo zdrojov, ktoré ECB považuje za spoľahlivé. ECB však nenesie zodpovednosť za žiadne straty, škody, náklady či nároky vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia, konania či nekonania akejkoľvek strany na základe týchto informácií. ECB najmä nenesie zodpovednosť za žiadnu hospodársku stratu, nepriame alebo následné straty alebo škody vrátane, okrem iného, strát súvisiacich s podnikaním a ušlého zisku, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom, prípadne súvisia so zverejňovaním kurzov a ostatných údajov o cenách Európskou centrálnou bankou, s frekvenciou ich zverejňovania alebo s ich použitím akoukoľvek osobou.

Upozorňujeme, že dokumenty a ostatné informácie dostupné na tejto stránke nemusia byť zhodné s ich oficiálne schváleným znením. Za autentické sa považujú len právne nástroje ECB zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a iné dokumenty a/alebo údaje ECB, ktoré ECB zverejnila.

Snažíme sa minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami, nemôžeme však zaručiť, že tieto problémy neprerušia ani inak neovplyvnia naše služby. ECB nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tejto stránky, prípadne externých stránok, na ktoré odkazuje.

Účelom tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť ECB v prípade porušenia požiadaviek príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ani vylúčiť jej zodpovednosť v záležitostiach, v prípade ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť. Týmto vyhlásením nie je dotknuté vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v súvislosti s krátkodobou eurovou sadzbou (€STR).

Otvorenie akejkoľvek časti tejto internetovej stránky sa považuje za súhlas s horeuvedenými podmienkami.

Autorské práva

Autorské práva k celému obsahu tejto internetovej stránky vlastní Európska centrálna banka, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko.

Okrem doleuvedenej výnimky možno informácie získané priamo z tejto internetovej stránky voľne používať za nasledujúcich podmienok:

  1. informácie je možné šíriť a reprodukovať iba v nezmenenej podobe a ECB musí byť uvedená ako zdroj,
  2. ak sú informácie súčasťou dokumentov, ktoré sú určené na predaj (bez ohľadu na médium), fyzická alebo právnická osoba zverejňujúca tieto informácie musí kupujúcich informovať, a to ešte pred zaplatením predplatného či iného poplatku a pri každom prístupe kupujúceho k informáciám z tejto internetovej stránky, že je možné ich získať aj bezplatne prostredníctvom tejto internetovej stránky,
  3. ak používateľ informácie upravuje (napr. pri sezónnom očisťovaní štatistických údajov alebo výpočte mier rastu), na túto skutočnosť je povinný výslovne upozorniť,
  4. pri uvádzaní prepojení na túto stránku na komerčných stránkach alebo na reklamné účely sa musí táto stránka zobraziť v celom okne prehľadávača (t. j. nesmie byť zobrazená v rámčeku ako súčasť inej internetovej stránky).

Ako výnimka z horeuvedeného platí, že reprodukcia, publikácia a tlač celých alebo časti dokumentov, v ktorých je uvedené meno autorov, napr. ECB Working Papers a ECB Occassional Papers (v inej tlačenej alebo elektronickej publikácii) je povolená len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom ECB alebo autorov.

Používanie názvu a log

ECB si je vedomá skutočnosti, že jej názov a logá v čoraz väčšej miere zneužívajú rôzne tretie strany v spojitosti s fingovanými finančnými transakciami a inými podvodnými aktivitami. V niektorých prípadoch je ECB dokonca uvedená ako banka, prostredníctvom ktorej sa majú platby alebo transakcie uskutočniť.

V tejto súvislosti by ECB chcela zdôrazniť, že neposkytuje žiadne komerčné bankové služby jednotlivcom ani podnikom a že od týchto strán predovšetkým nevyberá žiadne poplatky za cezhraničné prevody, neprijíma od nich žiadne vklady, ani nevydáva žiadne certifikáty na uvoľnenie finančných prostriedkov. ECB preto verejnosti odporúča nenadväzovať kontakt s pôvodcami takejto činnosti a neposielať peniaze a neposkytovať údaje o bankových účtoch či kreditných kartách nikomu, kto tvrdí, že zastupuje ECB alebo s ňou spolupracuje v rámci bankových činností.

ECB zároveň zdôrazňuje, že nezodpovedá za prípady zneužitia svojho názvu, log alebo adresy na zavádzanie verejnosti. Ak sa stretnete s pochybnými dokumentmi, ktoré sa odvolávajú na ECB alebo od nej údajne pochádzajú, obráťte sa ihneď na miestny policajný alebo iný príslušný vnútroštátny orgán.

Viac informácií o zneužívaní názvu a loga ECB

Všetky stránky v tejto sekcii