Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Wyłączenie odpowiedzialności

Europejski Bank Centralny (EBC) prowadzi tę stronę internetową w celu zapewnienia opinii publicznej szerokiego dostępu do informacji o swoich działaniach i o działalności Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). EBC stara się, żeby udostępniane informacje były aktualne i rzetelne, nie ponosi jednak odpowiedzialności z tytułu materiałów zamieszczonych na tej stronie.

Materiały te:

  • stanowią informacje o charakterze ogólnym, nieodnoszące się do konkretnych osób i podmiotów
  • mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi EBC nie ma kontroli i za które nie odpowiada
  • nie stanowią porady specjalistycznej ani prawnej.

EBC podaje na swojej stronie krótkoterminową stopę dla euro (€STR), referencyjne kursy euro oraz inne informacje cenowe pochodzące ze źródeł, które uważa za wiarygodne, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, szkody, koszty lub roszczenia wynikające z podjęcia decyzji bądź podjęcia lub zaniechania działań na podstawie tych informacji. W szczególności nie odpowiada za ewentualne straty finansowe i inne straty lub szkody (w tym za utratę zleceń lub zysków) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opublikowania przez EBC kursów lub innych informacji cenowych, w tym z częstotliwości ich publikacji bądź z faktu ich wykorzystania.

Należy podkreślić, że dokumenty i informacje dostępne na tej stronie nie muszą być jednobrzmiące z oficjalną wersją odpowiednich tekstów. Za obowiązujące uważa się wyłącznie akty prawne EBC opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz inne dokumenty i dane opublikowane przez EBC.

EBC stara się ograniczać zakłócenia w działaniu strony spowodowane błędami technicznymi, nie może jednak zagwarantować, że będzie ona funkcjonować bezbłędnie i nieprzerwanie. EBC nie odpowiada za problemy będące wynikiem korzystania z tej strony lub stron zewnętrznych, do których prowadzą linki.

Niniejsze oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności EBC w sposób sprzeczny z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach krajowych ani też wyłączenia jego odpowiedzialności w sprawach, które na mocy takich przepisów nie podlegają wyłączeniu. Nie narusza też oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności dotyczącego stopy €STR.

Odwiedzenie dowolnej części tej strony uznaje się za równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do całej zawartości tej strony jest © Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Z zastrzeżeniem opisanego poniżej wyjątku użytkownicy mogą swobodnie korzystać z informacji pochodzących bezpośrednio ze strony na następujących warunkach:

  1. W przypadku rozpowszechniania lub powielania informacji należy je podać wiernie i wskazać EBC jako źródło.
  2. W przypadku włączenia informacji pochodzących z tej strony do materiałów przeznaczonych do sprzedaży (niezależnie od rodzaju nośnika) publikująca je osoba fizyczna lub prawna ma obowiązek poinformować nabywców – zarówno przed uiszczeniem przez nich abonamentu lub innej opłaty, jak i przy każdorazowym dostępie do tych informacji – że te same informacje można nieodpłatnie uzyskać bezpośrednio na stronie.
  3. W przypadku przekształcenia przez użytkownika informacji pobranych z tej strony (np. korekty sezonowej danych statystycznych lub obliczenia stopy wzrostu) należy to wyraźnie zaznaczyć.
  4. W przypadku umieszczania linków do tej strony na innych stronach w celach komercyjnych lub promocyjnych strona EBC musi być jedynym elementem w oknie przeglądarki (tj. nie może się pojawiać w ramce na innej stronie internetowej).

W drodze wyjątku od powyższych zasad powielanie, publikacja lub przedruk całości lub fragmentów dokumentów opatrzonych nazwiskiem autora (autorów), np. z serii ECB Working Papers lub ECB Occasional Papers, w ramach innej publikacji drukowanej lub elektronicznej wymaga uzyskania uprzednio wyraźnej, pisemnej zgody EBC lub autora (autorów).

Zasady wykorzystywania nazwy i logo

EBC odnotowuje coraz częstsze przypadki oszukańczego wykorzystywania jego nazwy i logo przez osoby trzecie w fałszywych transakcjach finansowych i innych nielegalnych działaniach. Niekiedy EBC jest wręcz wymieniany jako bank obsługujący płatności lub transakcje.

W związku z tym EBC wyjaśnia, że nie świadczy komercyjnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych ani podmiotów gospodarczych, a w szczególności nie pobiera od nich opłat za przelewy transgraniczne, nie przyjmuje lokat ani nie wydaje zaświadczeń uprawniających do wypłaty środków. Dlatego zaleca, żeby nie wchodzić w kontakt z inicjatorami podobnych przedsięwzięć oraz nie wysyłać pieniędzy ani nie ujawniać informacji o swoim rachunku bankowym lub karcie kredytowej nikomu, kto twierdzi, że reprezentuje EBC lub że EBC jest jego bankiem.

EBC podkreśla także, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykorzystania jego nazwy, logo lub adresu w oszukańczych przedsięwzięciach. W razie zauważenia lub otrzymania budzącej wątpliwości dokumentacji odwołującej się do EBC lub rzekomo od niego pochodzącej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt policji lub zwrócić się do właściwych władz krajowych.

Więcej informacji o oszukańczym wykorzystywaniu nazwy i logo EBC

Wszystkie strony w tej sekcji