Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Παραίτηση από ευθύνη & πνευματική ιδιοκτησία

Παραίτηση από ευθύνη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιδιώκει με τον παρόντα δικτυακό τόπο να ενισχύσει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ίδιας και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), τα εποπτικά καθήκοντα και τις εποπτικές αρμοδιότητες. Στόχος μας είναι να παρέχουμε διαρκώς ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες. Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά το υλικό που παρέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Το εν λόγω υλικό:

  • συνίσταται σε πληροφορίες γενικής φύσης και δεν νοείται ως υλικό που αφορά την ειδικότερη κατάσταση στην οποία τελούν συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ή οντότητες
  • ενίοτε συνδέεται με δικτυακούς τόπους τρίτων, τη λειτουργία των οποίων ουδόλως ελέγχει η ΕΚΤ και ως προς τους οποίους αυτή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
  • δεν αποτελεί γνωμοδότηση εμπειρογνώμονα ή νομική γνωμοδότηση.

Παρά το γεγονός ότι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (euro short-term rate - €STR), οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ και άλλα σχετικά με τις τιμές στοιχεία που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο βασίζονται σε πηγές τις οποίες η ΕΚΤ θεωρεί αξιόπιστες, η ίδια δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, ζημίες, έξοδα ή απαιτήσεις που προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή αδράνεια τρίτων βασιζόμενων στις εν λόγω δημοσιευμένες πληροφορίες. Ειδικότερα, η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια οικονομικής φύσης ή έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εμπορικής ζημίας και των διαφυγόντων κερδών, που επέρχεται ως άμεση ή έμμεση συνέπεια ή σχετίζεται με τη δημοσίευση από την ΕΚΤ των ισοτιμιών ή άλλων σχετικών με τις τιμές στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας δημοσίευσής τους, ή με τη χρήση των ισοτιμιών και άλλων σχετικών με τις τιμές στοιχείων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι τα έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο αναπαράγουν με ακρίβεια κείμενα που έχουν εκδοθεί επίσημα. Αυθεντικά θεωρούνται μόνο τα νομικά κείμενα της ΕΚΤ, όπως αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα λοιπά έγγραφα ή/και στοιχεία της ΕΚΤ, όπως δημοσιεύονται από την ίδια.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις δυσλειτουργίες που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα. Πάντως, η ΕΚΤ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία του δικτυακού της τόπου δεν θα διακοπεί ή επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή συνδεόμενων με αυτόν δικτυακών τόπων τρίτων.

Σκοπός της παρούσας παραίτησης από ευθύνη δεν είναι να περιορίσει την ευθύνη της ΕΚΤ, κατά παράβαση των όρων που τυχόν προβλέπει η κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της ΕΚΤ σε θέματα για τα οποία δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός της ευθύνης από τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Η παρούσα παραίτηση δεν θίγει την παραίτηση από ευθύνη σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (euro short-term rate - €STR).

Με την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος δικτυακού τόπου θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τα παραπάνω.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη, Γερμανία.

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις πληροφορίες που αντλούν απευθείας από αυτόν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στη συνέχεια:

  1. Όταν οι πληροφορίες αυτές διατίθενται περαιτέρω ή αναπαράγονται, πρέπει να παρουσιάζονται πιστά και να αναφέρεται η ΕΚΤ ως πηγή προέλευσής τους.
  2. Εφόσον οι πληροφορίες ενσωματώνονται σε έγγραφα που διατίθενται προς πώληση (ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου), το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τις εκδίδει ή τις δημοσιεύει οφείλει να ενημερώνει τους αγοραστές ως προς τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε αυτές μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, πριν αυτοί καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό συνδρομής ή αντίτιμο και κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες που προέρχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.
  3. Οποιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών από τους χρήστες πρέπει να αναφέρεται ρητά (π.χ. στο πλαίσιο εποχικής διόρθωσης στατιστικών στοιχείων ή υπολογισμού των ρυθμών μεταβολής).
  4. Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με τον παρόντα δικτυακό τόπο μέσω δικτυακών τόπων επιχειρήσεων ή για διαφημιστικούς σκοπούς, ο παρών δικτυακός τόπος πρέπει να εμφανίζεται σε όλη την επιφάνεια του παραθύρου του σχετικού προγράμματος περιήγησης με την ολοκλήρωση της φόρτωσής του (και όχι εντός του πλαισίου άλλου δικτυακού τόπου).

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, δημοσίευση ή ανατύπωση κειμένων που φέρουν το όνομα του συγγραφέα, όπως για παράδειγμα τα κείμενα των σειρών «ECB Working Papers» και «ECB Occasional Papers», υπό μορφή διαφορετικής έκδοσης (έντυπης ή ηλεκτρονικής), κατόπιν ρητής γραπτής άδειας της ΕΚΤ ή του συγγραφέα.

Χρήση ονόματος και λογότυπων

Η ΕΚΤ γνωρίζει ότι το όνομα και οι λογότυποί της χρησιμοποιούνται καταχρηστικά ολοένα και περισσότερο από τρίτους σε σχέση με εικονικές οικονομικές συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες που ενέχουν απάτη. Ενίοτε μάλιστα η ΕΚΤ αναφέρεται ως η τράπεζα μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται πληρωμές ή συναλλαγές.

Εν προκειμένω η ΕΚΤ επιθυμεί να αποσαφηνίσει ότι η ίδια δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, ιδίως δε ότι δεν εισπράττει προμήθειες για τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, δεν αποδέχεται καταθέσεις από τα εν λόγω πρόσωπα και επιχειρήσεις ούτε εκδίδει βεβαιώσεις για την αποδέσμευση κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτόν η ΕΚΤ καλεί το κοινό να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με πρόσωπα που επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, να μην αποστέλλει χρήματα και να μην αποκαλύπτει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών του σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι την εκπροσωπεί ή ότι σχετίζεται με εκείνη στο πλαίσιο τραπεζικών εργασιών.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ακόμη ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του ονόματος, των λογότυπων ή της διεύθυνσής της για σκοπούς εξαπάτησης του κοινού. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξη αμφιβόλου προελεύσεως εγγράφων τα οποία αναφέρονται στην ΕΚΤ ή παρουσιάζονται ως προερχόμενα από αυτήν, ή σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή του τέτοια έγγραφα, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την τοπική αρχή επιβολής του νόμου ή να συμβουλευθεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάχρηση του ονόματος και των λογότυπων της ΕΚΤ

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα