Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Saistību atruna un autortiesības

Saistību atruna

Eiropas Centrālā banka (ECB) uztur šo interneta vietni, lai sekmētu sabiedrības piekļuvi informācijai par savu un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) darbību, uzraudzības uzdevumiem un pienākumiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt informācijas savlaicīgumu un precizitāti. Tomēr ECB neuzņemas atbildību vai saistības attiecībā uz interneta vietnē publicētajiem materiāliem.

Šie materiāli:

  • ir vispārēja informācija un nav attiecināmi uz kādas noteiktas privātpersonas vai organizācijas darbības konkrētajiem apstākļiem;
  • dažkārt ietver saites uz ārējām interneta lapām, kuru saturu ECB nevar kontrolēt un par kurām tā neuzņemas nekādu atbildību;
  • nav uzskatāmi par profesionāliem vai juridiskiem ieteikumiem.

Lai arī šajā interneta lapā publicētā euro īstermiņa procentu likme (€STR), euro atsauces kursi attiecībā pret ārvalstu valūtām un cita cenu informācija balstās uz avotiem, kurus ECB uzskata par drošiem, ECB neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par zaudējumiem, kaitējumiem, izdevumiem vai prasībām, kas radušās saistībā ar jebkuras personas jebkāda veida lēmumu vai darbību, kā arī bezdarbību, kas pamatojas uz šādu informāciju. Konkrētāk, ECB neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par jebkāda veida ekonomiskiem zaudējumiem vai jebkāda veida netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem, t.sk. uzņēmējdarbības un peļņas zaudējumiem, ko tieši vai netieši izraisījusi ECB procentu likmju vai cita veida cenu informācijas publicēšana, šādu publikāciju biežums vai jebkuras personas veiktās darbības ar šādām procentu likmēm vai citu cenu informāciju, vai kas radušies saistībā ar to.

Lūdzam ņemt vērā, ka netiek garantēta šajā interneta lapā publicēto dokumentu vai cita veida informācijas precīza atbilstība oficiāli apstiprinātajiem tekstiem. Par autentiskiem uzskatāmi tikai tie ECB juridiskie dokumenti, kas publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", un cita veida ECB publicētā dokumentācija un/vai dati.

Mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt tehnisku kļūdu izraisītus darbības traucējumus. Tomēr ECB nevar garantēt, ka tās pakalpojumi netiks pārtraukti vai tos citādā veidā negatīvi neietekmēs šādas problēmas. ECB neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas radušās šīs interneta lapas vai jebkuras tai piesaistītas ārējas interneta lapas lietošanas rezultātā.

Šīs saistību atrunas mērķis nav ierobežot ECB atbildību gadījumā, ja tiek pārkāpti jebkāda veida spēkā esoši valsts tiesību aktu noteikumi, vai atbrīvot ECB no atbildības jomās, kurās saskaņā ar šiem tiesību aktiem nav pieļaujama atbrīvošana no atbildības. Šī saistību atruna neskar euro īstermiņa procentu likmes (€STR) saistību atrunu.

Tiek uzskatīts, ka, atverot jebkuru šīs interneta lapas sadaļu, Jūs esat piekrituši iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Autortiesības

Autortiesības (©) uz visu šīs interneta lapas saturu pieder Eiropas Centrālajai bankai Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.

Šīs interneta lapas lietotāji drīkst brīvi izmantot tieši no šīs lapas iegūtu informāciju, ievērojot šādus nosacījumus un tālāk minēto izņēmumu.

  1. Ja šī informācija tiek atveidota vai izplatīta, tai jābūt precīzai un ar atsauci uz ECB kā informācijas avotu.
  2. Ja informācija tiek iekļauta pārdošanai paredzētos dokumentos (neatkarīgi no publicēšanas veida), informāciju publicējušās fiziskās vai juridiskās personas informē pircējus pirms tie veic maksu par abonēšanu vai pakalpojuma izmantošanu, kā arī katru reizi, kad tie piekļūst informācijai, kas ņemta no šīs interneta lapas, ka informāciju var iegūt šajā interneta lapā bez maksas.
  3. Ja lietotājs ir pārveidojis informāciju (piemēram, veicot statistikas datu sezonālu izlīdzināšanu vai aprēķinot pieauguma tempu), tas skaidri jānorāda.
  4. Ja saite uz šo interneta lapu tiek dota kāda uzņēmuma interneta lapā vai reklāmas nolūkos, šai interneta lapai jāparādās kā pārlūkprogrammas loga vienīgajam elementam (t.i., tā nedrīkst parādīties citas interneta lapas ietvarā).

Uz iepriekšminēto attiecas izņēmums. Ja dokumentam, piemēram, ECB pētījumiem un ECB speciālajām publikācijām, norādīti autori, to atļauts pavairot, publicēt vai atkārtoti izdot kā atsevišķu publikāciju drukātā vai elektroniskā veidā (pilnībā vai tā daļu) tikai tad, ja saņemta nepārprotama ECB vai autoru iepriekšēja rakstiska atļauja.

ECB nosaukuma un logotipu izmantošana

ECB apzinās, ka trešās personas arvien biežāk ļaunprātīgi izmanto tās nosaukumu un logotipus viltus finanšu darījumos un citās krāpnieciskās darbībās. ECB dažkārt pat tiek norādīta kā banka, ar kuras starpniecību tiks veikti maksājumi vai darījumi.

Tāpēc ECB uzsver, ka tā nesniedz komercbanku pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām un, jo īpaši, neiekasē komisijas maksas par pārrobežu pārvedumiem un nepieņem noguldījumus no šādām personām, kā arī neizsniedz apstiprinājumus par līdzekļu izsniegšanu. Tāpēc ECB iesaka nedibināt kontaktus ar šādu darījumu iniciatoriem, nesūtīt naudu un neatklāt informāciju par kontiem vai kredītkartēm personām, kas uzdodas par ECB pārstāvjiem vai apgalvo, ka viņiem ir banku attiecības ar ECB.

ECB arī vēlas norādīt, ka tā nevar uzņemties atbildību gadījumos, kuros tās nosaukums, logotipi vai adrese ļaunprātīgi izmantota, lai apkrāptu iedzīvotājus. Ikvienam, kas pamana vai saņem apšaubāmu dokumentu, kurā ir atsauce uz ECB, vai par kuru tiek apgalvots, ka tā avots ir ECB, nekavējoties par to jāziņo vietējām tiesībsargājošajām iestādēm vai jālūdz padoms attiecīgā valsts iestādē.

Sīkāka informācija par ECB nosaukuma un logotipa ļaunprātīgu izmantošanu

Visas šīs sadaļas lapas