European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

24 юни 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 332 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 502 590 −1 227
  2.1 Вземания от МВФ 220 198 −13
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 282 391 −1 214
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 563 1 594
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 095 896
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 095 896
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 199 535 19
  5.1 Основни операции по рефинансиране 688 19
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 198 847 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 32 223 −4 205
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 130 683 5 562
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 963 708 4 523
  7.2 Други ценни книжа 166 976 1 039
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 106 0
9 Други активи 305 859 5 403
Общо активи 8 835 987 8 042
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 600 212 585
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 642 935 −32 594
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 986 688 −152 311
  2.2 Депозитно улеснение 654 205 119 931
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 041 −213
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 51 049 2 098
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 895 684 48 385
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 714 970 28 774
  5.2 Други задължения 180 714 19 612
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 410 641 −11 676
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 850 −275
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 943 720
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 943 720
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 211 0
10 Други задължения 323 708 797
11 Сметки за преоценка 598 893 0
12 Капитал и резерви 114 861 0
Общо пасиви 8 835 987 8 042
Annexes
28 June 2022