European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

24 juni 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.332 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 502.590 −1.227
  2.1 Fordringar på IMF 220.198 −13
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 282.391 −1.214
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.563 1.594
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.095 896
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.095 896
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.199.535 19
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 688 19
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.198.847 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.223 −4.205
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.130.683 5.562
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.963.708 4.523
  7.2 Övriga värdepapper 166.976 1.039
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.106 0
9 Övriga tillgångar 305.859 5.403
Summa tillgångar 8.835.987 8.042
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.600.212 585
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.642.935 −32.594
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.986.688 −152.311
  2.2 Inlåningsfacilitet 654.205 119.931
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.041 −213
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 51.049 2.098
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 895.684 48.385
  5.1 Offentliga sektorn 714.970 28.774
  5.2 Övriga skulder 180.714 19.612
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 410.641 −11.676
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.850 −275
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.943 720
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.943 720
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.211 0
10 Övriga skulder 323.708 797
11 Värderegleringskonton 598.893 0
12 Kapital och reserver 114.861 0
Summa skulder 8.835.987 8.042
Annexes
28 June 2022