European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

24.06.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 332 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 502 590 −1 227
  2.1 SVF debitoru parādi 220 198 −13
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 282 391 −1 214
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 563 1 594
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 095 896
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 095 896
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 199 535 19
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 688 19
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 198 847 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 223 −4 205
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 130 683 5 562
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 963 708 4 523
  7.2 Pārējie vērtspapīri 166 976 1 039
8 Valdības parāds euro 22 106 0
9 Pārējie aktīvi 305 859 5 403
Kopā aktīvi 8 835 987 8 042
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 600 212 585
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 642 935 −32 594
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 986 688 −152 311
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 654 205 119 931
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 041 −213
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 51 049 2 098
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 895 684 48 385
  5.1 Saistības pret valdību 714 970 28 774
  5.2 Pārējās saistības 180 714 19 612
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 410 641 −11 676
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 850 −275
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 943 720
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 943 720
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 211 0
10 Pārējās saistības 323 708 797
11 Pārvērtēšanas konti 598 893 0
12 Kapitāls un rezerves 114 861 0
Kopā pasīvi 8 835 987 8 042
Annexes
28 June 2022