European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

24 juni 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.332 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 502.590 −1.227
  2.1 Vorderingen op het IMF 220.198 −13
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 282.391 −1.214
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.563 1.594
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.095 896
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.095 896
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.199.535 19
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 688 19
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.198.847 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 32.223 −4.205
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.130.683 5.562
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.963.708 4.523
  7.2 Overige effecten 166.976 1.039
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.106 0
9 Overige activa 305.859 5.403
Totaal activa 8.835.987 8.042
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.600.212 585
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.642.935 −32.594
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.986.688 −152.311
  2.2 Depositofaciliteit 654.205 119.931
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.041 −213
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 51.049 2.098
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 895.684 48.385
  5.1 Overheid 714.970 28.774
  5.2 Overige verplichtingen 180.714 19.612
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 410.641 −11.676
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.850 −275
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.943 720
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.943 720
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.211 0
10 Overige passiva 323.708 797
11 Herwaarderingsrekeningen 598.893 0
12 Kapitaal en reserves 114.861 0
Totaal passiva 8.835.987 8.042
Annexes
28 June 2022