European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

24. júna 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 332 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 502 590 −1 227
  2.1 Pohľadávky voči MMF 220 198 −13
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 282 391 −1 214
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 563 1 594
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 095 896
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 095 896
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 199 535 19
  5.1 Hlavné refinančné operácie 688 19
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 198 847 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 223 −4 205
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 130 683 5 562
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 963 708 4 523
  7.2 Ostatné cenné papiere 166 976 1 039
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 106 0
9 Ostatné aktíva 305 859 5 403
Aktíva spolu 8 835 987 8 042
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 600 212 585
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 642 935 −32 594
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 986 688 −152 311
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 654 205 119 931
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 041 −213
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 51 049 2 098
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 895 684 48 385
  5.1 Verejná správa 714 970 28 774
  5.2 Ostatné záväzky 180 714 19 612
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 410 641 −11 676
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 850 −275
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 943 720
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 943 720
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 211 0
10 Ostatné záväzky 323 708 797
11 Účty precenenia 598 893 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 861 0
Pasíva spolu 8 835 987 8 042
Annexes
28 June 2022