European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

24 czerwca 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.332 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 502.590 −1.227
  2.1 Należności od MFW 220.198 −13
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 282.391 −1.214
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.563 1.594
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.095 896
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.095 896
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.199.535 19
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 688 19
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.198.847 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.223 −4.205
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.130.683 5.562
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.963.708 4.523
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 166.976 1.039
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.106 0
9 Pozostałe aktywa 305.859 5.403
Aktywa razem 8.835.987 8.042
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.600.212 585
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.642.935 −32.594
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.986.688 −152.311
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 654.205 119.931
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.041 −213
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 51.049 2.098
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 895.684 48.385
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 714.970 28.774
  5.2 Pozostałe zobowiązania 180.714 19.612
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 410.641 −11.676
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.850 −275
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.943 720
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.943 720
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.211 0
10 Pozostałe pasywa 323.708 797
11 Różnice z wyceny 598.893 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.861 0
Pasywa razem 8.835.987 8.042
Annexes
28 June 2022