Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

26 март 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 536 537 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 340 042 1 153
  2.1 Вземания от МВФ 84 432 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 255 610 1 153
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 927 −845
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 141 662
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 141 662
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 107 633 314 854
  5.1 Основни операции по рефинансиране 271 −338
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 107 360 315 190
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 2 2
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 40 719 −245
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 125 705 25 132
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 930 425 23 995
  7.2 Други ценни книжа 195 280 1 136
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 620 −6
9 Други активи 293 698 2 088
Общо активи 7 505 021 342 791
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 443 874 2 345
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 089 134 303 708
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 445 244 195 966
  2.2 Депозитно улеснение 643 890 107 743
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 16 545 −1 280
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 772 675 38 690
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 683 610 35 078
  5.2 Други задължения 89 065 3 612
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 193 128 −1 239
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 431 490
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 407 −450
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 407 −450
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 799 0
10 Други задължения 299 774 385
11 Сметки за преоценка 512 529 0
12 Капитал и резерви 109 725 142
Общо пасиви 7 505 021 342 791
Annexes
30 March 2021