Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

26 Μαρτίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 536.537 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 340.042 1.153
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 84.432 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 255.610 1.153
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.927 −845
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.141 662
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.141 662
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.107.633 314.854
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 271 −338
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.107.360 315.190
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2 2
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 40.719 −245
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.125.705 25.132
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.930.425 23.995
  7.2 Λοιποί τίτλοι 195.280 1.136
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.620 −6
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 293.698 2.088
Σύνολο ενεργητικού 7.505.021 342.791
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.443.874 2.345
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.089.134 303.708
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.445.244 195.966
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 643.890 107.743
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 16.545 −1.280
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 772.675 38.690
  5.1 Γενική κυβέρνηση 683.610 35.078
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 89.065 3.612
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 193.128 −1.239
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 9.431 490
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.407 −450
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.407 −450
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.799 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 299.774 385
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 512.529 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.725 142
Σύνολο παθητικού 7.505.021 342.791
Annexes
30 March 2021