Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

26.03.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 536 537 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 340 042 1 153
  2.1 SVF debitoru parādi 84 432 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 255 610 1 153
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 927 −845
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 141 662
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 141 662
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 107 633 314 854
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 271 −338
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 107 360 315 190
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 2
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 40 719 −245
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 125 705 25 132
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 930 425 23 995
  7.2 Pārējie vērtspapīri 195 280 1 136
8 Valdības parāds euro 22 620 −6
9 Pārējie aktīvi 293 698 2 088
Kopā aktīvi 7 505 021 342 791
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 443 874 2 345
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 089 134 303 708
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 445 244 195 966
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 643 890 107 743
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 16 545 −1 280
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 772 675 38 690
  5.1 Saistības pret valdību 683 610 35 078
  5.2 Pārējās saistības 89 065 3 612
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 193 128 −1 239
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 431 490
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 407 −450
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 407 −450
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54 799 0
10 Pārējās saistības 299 774 385
11 Pārvērtēšanas konti 512 529 0
12 Kapitāls un rezerves 109 725 142
Kopā pasīvi 7 505 021 342 791
Annexes
30 March 2021