Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

26 maart 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 536.537 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 340.042 1.153
  2.1 Vorderingen op het IMF 84.432 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 255.610 1.153
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.927 −845
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.141 662
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.141 662
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.107.633 314.854
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 271 −338
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.107.360 315.190
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 2
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 40.719 −245
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.125.705 25.132
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.930.425 23.995
  7.2 Overige effecten 195.280 1.136
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.620 −6
9 Overige activa 293.698 2.088
Totaal activa 7.505.021 342.791
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.443.874 2.345
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.089.134 303.708
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.445.244 195.966
  2.2 Depositofaciliteit 643.890 107.743
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 16.545 −1.280
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 772.675 38.690
  5.1 Overheid 683.610 35.078
  5.2 Overige verplichtingen 89.065 3.612
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 193.128 −1.239
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.431 490
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.407 −450
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.407 −450
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.799 0
10 Overige passiva 299.774 385
11 Herwaarderingsrekeningen 512.529 0
12 Kapitaal en reserves 109.725 142
Totaal passiva 7.505.021 342.791
Annexes
30 March 2021