Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

26. marec 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 536.537 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 340.042 1.153
  2.1 Terjatve do MDS 84.432 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 255.610 1.153
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.927 −845
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.141 662
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.141 662
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.107.633 314.854
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 271 −338
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.107.360 315.190
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 2
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 40.719 −245
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.125.705 25.132
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.930.425 23.995
  7.2 Drugi vrednostni papirji 195.280 1.136
8 Javni dolg v eurih 22.620 −6
9 Druga sredstva 293.698 2.088
Skupaj sredstva 7.505.021 342.791
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.443.874 2.345
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.089.134 303.708
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.445.244 195.966
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 643.890 107.743
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 16.545 −1.280
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 772.675 38.690
  5.1 Sektor država 683.610 35.078
  5.2 Druge obveznosti 89.065 3.612
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 193.128 −1.239
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.431 490
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.407 −450
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.407 −450
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 54.799 0
10 Druge obveznosti 299.774 385
11 Računi prevrednotenja 512.529 0
12 Kapital in rezerve 109.725 142
Skupaj obveznosti 7.505.021 342.791
Annexes
30 March 2021