Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

26 mars 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 536.537 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 340.042 1.153
  2.1 Fordringar på IMF 84.432 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 255.610 1.153
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.927 −845
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.141 662
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.141 662
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.107.633 314.854
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 271 −338
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.107.360 315.190
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 2 2
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 40.719 −245
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.125.705 25.132
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.930.425 23.995
  7.2 Övriga värdepapper 195.280 1.136
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.620 −6
9 Övriga tillgångar 293.698 2.088
Summa tillgångar 7.505.021 342.791
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.443.874 2.345
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.089.134 303.708
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.445.244 195.966
  2.2 Inlåningsfacilitet 643.890 107.743
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 16.545 −1.280
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 772.675 38.690
  5.1 Offentliga sektorn 683.610 35.078
  5.2 Övriga skulder 89.065 3.612
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 193.128 −1.239
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.431 490
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.407 −450
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.407 −450
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.799 0
10 Övriga skulder 299.774 385
11 Värderegleringskonton 512.529 0
12 Kapital och reserver 109.725 142
Summa skulder 7.505.021 342.791
Annexes
30 March 2021