Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

26 marca 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 536.537 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 340.042 1.153
  2.1 Należności od MFW 84.432 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 255.610 1.153
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.927 −845
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.141 662
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.141 662
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.107.633 314.854
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 271 −338
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.107.360 315.190
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 2 2
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.719 −245
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.125.705 25.132
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.930.425 23.995
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 195.280 1.136
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.620 −6
9 Pozostałe aktywa 293.698 2.088
Aktywa razem 7.505.021 342.791
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.443.874 2.345
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.089.134 303.708
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.445.244 195.966
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 643.890 107.743
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 16.545 −1.280
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 772.675 38.690
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 683.610 35.078
  5.2 Pozostałe zobowiązania 89.065 3.612
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 193.128 −1.239
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.431 490
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.407 −450
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.407 −450
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.799 0
10 Pozostałe pasywa 299.774 385
11 Różnice z wyceny 512.529 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.725 142
Pasywa razem 7.505.021 342.791
Annexes
30 March 2021