Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

26. marca 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 536 537 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 340 042 1 153
  2.1 Pohľadávky voči MMF 84 432 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 255 610 1 153
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 927 −845
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 141 662
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 141 662
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 107 633 314 854
  5.1 Hlavné refinančné operácie 271 −338
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 107 360 315 190
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 2
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 719 −245
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 125 705 25 132
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 930 425 23 995
  7.2 Ostatné cenné papiere 195 280 1 136
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 620 −6
9 Ostatné aktíva 293 698 2 088
Aktíva spolu 7 505 021 342 791
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 443 874 2 345
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 089 134 303 708
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 445 244 195 966
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 643 890 107 743
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 16 545 −1 280
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 772 675 38 690
  5.1 Verejná správa 683 610 35 078
  5.2 Ostatné záväzky 89 065 3 612
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 193 128 −1 239
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 431 490
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 407 −450
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 407 −450
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 54 799 0
10 Ostatné záväzky 299 774 385
11 Účty precenenia 512 529 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 725 142
Pasíva spolu 7 505 021 342 791
Annexes
30 March 2021