Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

9 oktober 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 559.278 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 350.756 −555
  2.1 Fordringar på IMF 84.709 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 266.047 −555
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.953 712
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.578 188
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.578 188
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.754.292 956
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.168 −53
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.753.123 1.008
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.201 −5.397
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.678.354 24.051
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.478.639 24.184
  7.2 Övriga värdepapper 199.715 −133
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.735 0
9 Övriga tillgångar 295.550 630
Summa tillgångar 6.725.697 20.585
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.390.218 2.269
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.338.155 35.092
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.787.585 −20.125
  2.2 Inlåningsfacilitet 550.570 55.217
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.121 −277
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 771.430 −16.377
  5.1 Offentliga sektorn 714.839 −17.914
  5.2 Övriga skulder 56.592 1.537
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 220.556 1.536
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.785 −43
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.411 −225
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.411 −225
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.888 0
10 Övriga skulder 277.754 −1.390
11 Värderegleringskonton 543.498 0
12 Kapital och reserver 108.880 0
Summa skulder 6.725.697 20.585
Annexes
13 October 2020