Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

09.10.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 559 278 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 350 756 −555
  2.1 SVF debitoru parādi 84 709 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 266 047 −555
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22 953 712
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 578 188
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 578 188
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 754 292 956
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 168 −53
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 753 123 1 008
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 201 −5 397
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 678 354 24 051
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 478 639 24 184
  7.2 Pārējie vērtspapīri 199 715 −133
8 Valdības parāds euro 22 735 0
9 Pārējie aktīvi 295 550 630
Kopā aktīvi 6 725 697 20 585
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 390 218 2 269
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 338 155 35 092
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 787 585 −20 125
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 550 570 55 217
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 7 121 −277
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 771 430 −16 377
  5.1 Saistības pret valdību 714 839 −17 914
  5.2 Pārējās saistības 56 592 1 537
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220 556 1 536
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 785 −43
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 411 −225
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 411 −225
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 888 0
10 Pārējās saistības 277 754 −1 390
11 Pārvērtēšanas konti 543 498 0
12 Kapitāls un rezerves 108 880 0
Kopā pasīvi 6 725 697 20 585
Annexes
13 October 2020