Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

09.10.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 559 278 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 350 756 −555
  2.1 SVF debitoru parādi 84 709 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 266 047 −555
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22 953 712
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 578 188
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 578 188
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 754 292 956
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 168 −53
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 753 123 1 008
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 201 −5 397
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 678 354 24 051
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 478 639 24 184
  7.2 Pārējie vērtspapīri 199 715 −133
8 Valdības parāds euro 22 735 0
9 Pārējie aktīvi 295 550 630
Kopā aktīvi 6 725 697 20 585
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 390 218 2 269
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 338 155 35 092
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 787 585 −20 125
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 550 570 55 217
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 7 121 −277
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 771 430 −16 377
  5.1 Saistības pret valdību 714 839 −17 914
  5.2 Pārējās saistības 56 592 1 537
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220 556 1 536
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 785 −43
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 411 −225
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 411 −225
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 888 0
10 Pārējās saistības 277 754 −1 390
11 Pārvērtēšanas konti 543 498 0
12 Kapitāls un rezerves 108 880 0
Kopā pasīvi 6 725 697 20 585
13 October 2020
Commentary