Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

9. oktober 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 559.278 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 350.756 −555
  2.1 Terjatve do MDS 84.709 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 266.047 −555
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 22.953 712
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.578 188
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.578 188
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.754.292 956
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.168 −53
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.753.123 1.008
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.201 −5.397
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.678.354 24.051
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.478.639 24.184
  7.2 Drugi vrednostni papirji 199.715 −133
8 Javni dolg v eurih 22.735 0
9 Druga sredstva 295.550 630
Skupaj sredstva 6.725.697 20.585
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.390.218 2.269
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.338.155 35.092
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.787.585 −20.125
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 550.570 55.217
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.121 −277
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 771.430 −16.377
  5.1 Sektor država 714.839 −17.914
  5.2 Druge obveznosti 56.592 1.537
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 220.556 1.536
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.785 −43
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.411 −225
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.411 −225
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.888 0
10 Druge obveznosti 277.754 −1.390
11 Računi prevrednotenja 543.498 0
12 Kapital in rezerve 108.880 0
Skupaj obveznosti 6.725.697 20.585
Annexes
13 October 2020