Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

9. oktober 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 559.278 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 350.756 −555
  2.1 Terjatve do MDS 84.709 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 266.047 −555
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 22.953 712
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.578 188
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.578 188
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.754.292 956
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.168 −53
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.753.123 1.008
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.201 −5.397
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.678.354 24.051
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.478.639 24.184
  7.2 Drugi vrednostni papirji 199.715 −133
8 Javni dolg v eurih 22.735 0
9 Druga sredstva 295.550 630
Skupaj sredstva 6.725.697 20.585
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.390.218 2.269
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.338.155 35.092
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.787.585 −20.125
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 550.570 55.217
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.121 −277
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 771.430 −16.377
  5.1 Sektor država 714.839 −17.914
  5.2 Druge obveznosti 56.592 1.537
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 220.556 1.536
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.785 −43
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.411 −225
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.411 −225
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.888 0
10 Druge obveznosti 277.754 −1.390
11 Računi prevrednotenja 543.498 0
12 Kapital in rezerve 108.880 0
Skupaj obveznosti 6.725.697 20.585
13 October 2020
Commentary