Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

9 października 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 559.278 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 350.756 −555
  2.1 Należności od MFW 84.709 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 266.047 −555
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.953 712
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.578 188
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.578 188
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.754.292 956
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.168 −53
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.753.123 1.008
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.201 −5.397
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.678.354 24.051
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.478.639 24.184
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 199.715 −133
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.735 0
9 Pozostałe aktywa 295.550 630
Aktywa razem 6.725.697 20.585
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.390.218 2.269
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.338.155 35.092
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.787.585 −20.125
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 550.570 55.217
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.121 −277
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 771.430 −16.377
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 714.839 −17.914
  5.2 Pozostałe zobowiązania 56.592 1.537
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 220.556 1.536
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.785 −43
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.411 −225
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.411 −225
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.888 0
10 Pozostałe pasywa 277.754 −1.390
11 Różnice z wyceny 543.498 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.880 0
Pasywa razem 6.725.697 20.585
Annexes
13 October 2020