Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

9 октомври 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 559 278 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 350 756 −555
  2.1 Вземания от МВФ 84 709 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 266 047 −555
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 953 712
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 578 188
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 578 188
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 754 292 956
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 168 −53
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 753 123 1 008
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 29 201 −5 397
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 678 354 24 051
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 478 639 24 184
  7.2 Други ценни книжа 199 715 −133
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 735 0
9 Други активи 295 550 630
Общо активи 6 725 697 20 585
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 390 218 2 269
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 338 155 35 092
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 787 585 −20 125
  2.2 Депозитно улеснение 550 570 55 217
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 121 −277
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 771 430 −16 377
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 714 839 −17 914
  5.2 Други задължения 56 592 1 537
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 220 556 1 536
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 785 −43
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 411 −225
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 411 −225
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 888 0
10 Други задължения 277 754 −1 390
11 Сметки за преоценка 543 498 0
12 Капитал и резерви 108 880 0
Общо пасиви 6 725 697 20 585
Annexes
13 October 2020