Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

9. októbra 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 559 278 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 350 756 −555
  2.1 Pohľadávky voči MMF 84 709 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 266 047 −555
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 953 712
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 578 188
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 578 188
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 754 292 956
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 168 −53
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 753 123 1 008
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 201 −5 397
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 678 354 24 051
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 478 639 24 184
  7.2 Ostatné cenné papiere 199 715 −133
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 735 0
9 Ostatné aktíva 295 550 630
Aktíva spolu 6 725 697 20 585
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 390 218 2 269
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 338 155 35 092
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 2 787 585 −20 125
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 550 570 55 217
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 121 −277
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 771 430 −16 377
  5.1 Verejná správa 714 839 −17 914
  5.2 Ostatné záväzky 56 592 1 537
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 220 556 1 536
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 785 −43
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 411 −225
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 411 −225
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 888 0
10 Ostatné záväzky 277 754 −1 390
11 Účty precenenia 543 498 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 880 0
Pasíva spolu 6 725 697 20 585
Annexes
13 October 2020