Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

9 oktober 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 559.278 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 350.756 −555
  2.1 Vorderingen op het IMF 84.709 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 266.047 −555
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.953 712
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.578 188
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.578 188
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.754.292 956
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.168 −53
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.753.123 1.008
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 29.201 −5.397
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.678.354 24.051
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.478.639 24.184
  7.2 Overige effecten 199.715 −133
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.735 0
9 Overige activa 295.550 630
Totaal activa 6.725.697 20.585
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.390.218 2.269
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.338.155 35.092
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.787.585 −20.125
  2.2 Depositofaciliteit 550.570 55.217
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.121 −277
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 771.430 −16.377
  5.1 Overheid 714.839 −17.914
  5.2 Overige verplichtingen 56.592 1.537
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 220.556 1.536
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.785 −43
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.411 −225
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.411 −225
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.888 0
10 Overige passiva 277.754 −1.390
11 Herwaarderingsrekeningen 543.498 0
12 Kapitaal en reserves 108.880 0
Totaal passiva 6.725.697 20.585
Annexes
13 October 2020