Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

9 Οκτωβρίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 559.278 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 350.756 −555
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 84.709 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 266.047 −555
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 22.953 712
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.578 188
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.578 188
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.754.292 956
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.168 −53
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.753.123 1.008
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.201 −5.397
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.678.354 24.051
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.478.639 24.184
  7.2 Λοιποί τίτλοι 199.715 −133
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.735 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 295.550 630
Σύνολο ενεργητικού 6.725.697 20.585
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.390.218 2.269
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.338.155 35.092
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.787.585 −20.125
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 550.570 55.217
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 7.121 −277
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 771.430 −16.377
  5.1 Γενική κυβέρνηση 714.839 −17.914
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 56.592 1.537
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 220.556 1.536
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.785 −43
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.411 −225
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.411 −225
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.888 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 277.754 −1.390
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 543.498 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.880 0
Σύνολο παθητικού 6.725.697 20.585
Annexes
13 October 2020