Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

10 април 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 509 866 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 358 264 1 101
  2.1 Вземания от МВФ 82 390 1 489
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 275 874 −388
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 148 771 473
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 042 −112
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 042 −112
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 888 568 19 394
  5.1 Основни операции по рефинансиране 316 −128
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 888 237 19 507
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 15 15
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 368 3 298
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 997 426 37 727
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 791 798 36 805
  7.2 Други ценни книжа 205 629 922
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 322 0
9 Други активи 282 862 −4 213
Общо активи 5 257 490 57 668
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 327 134 7 648
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 129 528 13 122
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 867 169 1 612
  2.2 Депозитно улеснение 262 359 11 510
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 234 −833
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 505 402 25 770
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 377 295 28 817
  5.2 Други задължения 128 107 −3 047
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 331 172 10 220
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 312 60
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 816 −167
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 816 −167
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 945 0
10 Други задължения 268 944 1 848
11 Сметки за преоценка 507 111 0
12 Капитал и резерви 108 892 0
Общо пасиви 5 257 490 57 668
15 April 2020
Commentary