Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

10 april 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 509.866 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 358.264 1.101
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.390 1.489
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 275.874 −388
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 148.771 473
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.042 −112
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.042 −112
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 888.568 19.394
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 316 −128
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 888.237 19.507
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 15 15
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.368 3.298
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.997.426 37.727
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.791.798 36.805
  7.2 Overige effecten 205.629 922
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.322 0
9 Overige activa 282.862 −4.213
Totaal activa 5.257.490 57.668
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.327.134 7.648
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.129.528 13.122
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.867.169 1.612
  2.2 Depositofaciliteit 262.359 11.510
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.234 −833
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 505.402 25.770
  5.1 Overheid 377.295 28.817
  5.2 Overige verplichtingen 128.107 −3.047
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 331.172 10.220
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.312 60
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.816 −167
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.816 −167
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.945 0
10 Overige passiva 268.944 1.848
11 Herwaarderingsrekeningen 507.111 0
12 Kapitaal en reserves 108.892 0
Totaal passiva 5.257.490 57.668
Annexes
15 April 2020