Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

10 Απριλίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 509.866 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 358.264 1.101
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 82.390 1.489
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 275.874 −388
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 148.771 473
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.042 −112
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.042 −112
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 888.568 19.394
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 316 −128
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 888.237 19.507
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 15 15
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.368 3.298
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.997.426 37.727
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.791.798 36.805
  7.2 Λοιποί τίτλοι 205.629 922
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.322 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 282.862 −4.213
Σύνολο ενεργητικού 5.257.490 57.668
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.327.134 7.648
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.129.528 13.122
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.867.169 1.612
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 262.359 11.510
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 8.234 −833
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 505.402 25.770
  5.1 Γενική κυβέρνηση 377.295 28.817
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 128.107 −3.047
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 331.172 10.220
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 7.312 60
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.816 −167
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.816 −167
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.945 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 268.944 1.848
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 507.111 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.892 0
Σύνολο παθητικού 5.257.490 57.668
15 April 2020
Commentary