Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

10. apríla 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 509 866 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 358 264 1 101
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 390 1 489
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 275 874 −388
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 148 771 473
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 042 −112
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 042 −112
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 888 568 19 394
  5.1 Hlavné refinančné operácie 316 −128
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 888 237 19 507
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 15 15
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 368 3 298
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 997 426 37 727
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 791 798 36 805
  7.2 Ostatné cenné papiere 205 629 922
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 322 0
9 Ostatné aktíva 282 862 −4 213
Aktíva spolu 5 257 490 57 668
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 327 134 7 648
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 129 528 13 122
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 867 169 1 612
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 262 359 11 510
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 234 −833
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 505 402 25 770
  5.1 Verejná správa 377 295 28 817
  5.2 Ostatné záväzky 128 107 −3 047
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 331 172 10 220
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 312 60
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 816 −167
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 816 −167
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 945 0
10 Ostatné záväzky 268 944 1 848
11 Účty precenenia 507 111 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 892 0
Pasíva spolu 5 257 490 57 668
15 April 2020
Commentary