Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

10 april 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 509.866 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 358.264 1.101
  2.1 Fordringar på IMF 82.390 1.489
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 275.874 −388
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 148.771 473
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.042 −112
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.042 −112
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 888.568 19.394
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 316 −128
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 888.237 19.507
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 15 15
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.368 3.298
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.997.426 37.727
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.791.798 36.805
  7.2 Övriga värdepapper 205.629 922
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.322 0
9 Övriga tillgångar 282.862 −4.213
Summa tillgångar 5.257.490 57.668
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.327.134 7.648
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.129.528 13.122
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.867.169 1.612
  2.2 Inlåningsfacilitet 262.359 11.510
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.234 −833
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 505.402 25.770
  5.1 Offentliga sektorn 377.295 28.817
  5.2 Övriga skulder 128.107 −3.047
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 331.172 10.220
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.312 60
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.816 −167
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.816 −167
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.945 0
10 Övriga skulder 268.944 1.848
11 Värderegleringskonton 507.111 0
12 Kapital och reserver 108.892 0
Summa skulder 5.257.490 57.668
15 April 2020
Commentary