Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

10.04.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 509 866 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 358 264 1 101
  2.1 SVF debitoru parādi 82 390 1 489
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 275 874 −388
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 148 771 473
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 042 −112
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 042 −112
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 888 568 19 394
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 316 −128
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 888 237 19 507
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 15 15
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 368 3 298
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 997 426 37 727
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 791 798 36 805
  7.2 Pārējie vērtspapīri 205 629 922
8 Valdības parāds euro 23 322 0
9 Pārējie aktīvi 282 862 −4 213
Kopā aktīvi 5 257 490 57 668
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 327 134 7 648
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 129 528 13 122
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 867 169 1 612
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 262 359 11 510
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 234 −833
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 505 402 25 770
  5.1 Saistības pret valdību 377 295 28 817
  5.2 Pārējās saistības 128 107 −3 047
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 331 172 10 220
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 312 60
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 816 −167
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 816 −167
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 945 0
10 Pārējās saistības 268 944 1 848
11 Pārvērtēšanas konti 507 111 0
12 Kapitāls un rezerves 108 892 0
Kopā pasīvi 5 257 490 57 668
Annexes
15 April 2020