Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

10. april 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 509.866 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 358.264 1.101
  2.1 Terjatve do MDS 82.390 1.489
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 275.874 −388
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 148.771 473
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.042 −112
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.042 −112
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 888.568 19.394
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 316 −128
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 888.237 19.507
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 15 15
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.368 3.298
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.997.426 37.727
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.791.798 36.805
  7.2 Drugi vrednostni papirji 205.629 922
8 Javni dolg v eurih 23.322 0
9 Druga sredstva 282.862 −4.213
Skupaj sredstva 5.257.490 57.668
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.327.134 7.648
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.129.528 13.122
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.867.169 1.612
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 262.359 11.510
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.234 −833
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 505.402 25.770
  5.1 Sektor država 377.295 28.817
  5.2 Druge obveznosti 128.107 −3.047
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 331.172 10.220
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.312 60
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.816 −167
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.816 −167
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.945 0
10 Druge obveznosti 268.944 1.848
11 Računi prevrednotenja 507.111 0
12 Kapital in rezerve 108.892 0
Skupaj obveznosti 5.257.490 57.668
15 April 2020
Commentary