Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

10 kwietnia 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 509.866 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 358.264 1.101
  2.1 Należności od MFW 82.390 1.489
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 275.874 −388
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 148.771 473
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.042 −112
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.042 −112
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 888.568 19.394
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 316 −128
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 888.237 19.507
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 15 15
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.368 3.298
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.997.426 37.727
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.791.798 36.805
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 205.629 922
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.322 0
9 Pozostałe aktywa 282.862 −4.213
Aktywa razem 5.257.490 57.668
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.327.134 7.648
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.129.528 13.122
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.867.169 1.612
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 262.359 11.510
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.234 −833
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 505.402 25.770
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 377.295 28.817
  5.2 Pozostałe zobowiązania 128.107 −3.047
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 331.172 10.220
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.312 60
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.816 −167
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.816 −167
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.945 0
10 Pozostałe pasywa 268.944 1.848
11 Różnice z wyceny 507.111 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.892 0
Pasywa razem 5.257.490 57.668
Annexes
15 April 2020