Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

22 ноември 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 474 061 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 355 460 1 154
  2.1 Вземания от МВФ 82 337 8
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 123 1 146
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 450 −502
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 026 1 057
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 026 1 057
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 665 456 340
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 894 347
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 663 559 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 3 −7
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 29 430 −4 007
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 837 551 6 284
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 621 921 6 603
  7.2 Други ценни книжа 215 629 −320
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 434 0
9 Други активи 273 663 286
Общо активи 4 696 531 4 612
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 256 261 −460
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 888 274 −27 228
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 657 795 −26 295
  2.2 Депозитно улеснение 230 478 −933
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 4 689 −726
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 415 476 29 170
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 275 409 27 743
  5.2 Други задължения 140 068 1 427
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 200 390 4 144
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 022 −11
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 049 128
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 049 128
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 147 0
10 Други задължения 270 749 −405
11 Сметки за преоценка 478 272 0
12 Капитал и резерви 107 201 0
Общо пасиви 4 696 531 4 612