Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

22. november 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 474.061 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 355.460 1.154
  2.1 Terjatve do MDS 82.337 8
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.123 1.146
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.450 −502
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.026 1.057
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.026 1.057
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 665.456 340
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.894 347
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 663.559 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 −7
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.430 −4.007
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.837.551 6.284
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.621.921 6.603
  7.2 Drugi vrednostni papirji 215.629 −320
8 Javni dolg v eurih 23.434 0
9 Druga sredstva 273.663 286
Skupaj sredstva 4.696.531 4.612
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.256.261 −460
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.888.274 −27.228
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.657.795 −26.295
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 230.478 −933
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 4.689 −726
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 415.476 29.170
  5.1 Sektor država 275.409 27.743
  5.2 Druge obveznosti 140.068 1.427
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 200.390 4.144
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.022 −11
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.049 128
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.049 128
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.147 0
10 Druge obveznosti 270.749 −405
11 Računi prevrednotenja 478.272 0
12 Kapital in rezerve 107.201 0
Skupaj obveznosti 4.696.531 4.612