Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

22. novembra 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 474 061 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 355 460 1 154
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 337 8
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 123 1 146
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 450 −502
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 026 1 057
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 026 1 057
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 665 456 340
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 894 347
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 663 559 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 −7
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 430 −4 007
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 837 551 6 284
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 621 921 6 603
  7.2 Ostatné cenné papiere 215 629 −320
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 434 0
9 Ostatné aktíva 273 663 286
Aktíva spolu 4 696 531 4 612
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 256 261 −460
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 888 274 −27 228
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 657 795 −26 295
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 230 478 −933
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 689 −726
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 415 476 29 170
  5.1 Verejná správa 275 409 27 743
  5.2 Ostatné záväzky 140 068 1 427
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 200 390 4 144
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 022 −11
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 049 128
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 049 128
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 58 147 0
10 Ostatné záväzky 270 749 −405
11 Účty precenenia 478 272 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 201 0
Pasíva spolu 4 696 531 4 612