Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

22 listopada 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 474.061 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 355.460 1.154
  2.1 Należności od MFW 82.337 8
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.123 1.146
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.450 −502
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.026 1.057
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.026 1.057
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 665.456 340
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.894 347
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 663.559 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 3 −7
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.430 −4.007
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.837.551 6.284
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.621.921 6.603
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 215.629 −320
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.434 0
9 Pozostałe aktywa 273.663 286
Aktywa razem 4.696.531 4.612
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.256.261 −460
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.888.274 −27.228
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.657.795 −26.295
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 230.478 −933
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.689 −726
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 415.476 29.170
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 275.409 27.743
  5.2 Pozostałe zobowiązania 140.068 1.427
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 200.390 4.144
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.022 −11
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.049 128
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.049 128
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.147 0
10 Pozostałe pasywa 270.749 −405
11 Różnice z wyceny 478.272 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.201 0
Pasywa razem 4.696.531 4.612