Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

22 november 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 474.061 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 355.460 1.154
  2.1 Fordringar på IMF 82.337 8
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.123 1.146
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.450 −502
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.026 1.057
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.026 1.057
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 665.456 340
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.894 347
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 663.559 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 3 −7
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.430 −4.007
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.837.551 6.284
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.621.921 6.603
  7.2 Övriga värdepapper 215.629 −320
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.434 0
9 Övriga tillgångar 273.663 286
Summa tillgångar 4.696.531 4.612
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.256.261 −460
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.888.274 −27.228
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.657.795 −26.295
  2.2 Inlåningsfacilitet 230.478 −933
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.689 −726
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 415.476 29.170
  5.1 Offentliga sektorn 275.409 27.743
  5.2 Övriga skulder 140.068 1.427
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 200.390 4.144
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.022 −11
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.049 128
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 9.049 128
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.147 0
10 Övriga skulder 270.749 −405
11 Värderegleringskonton 478.272 0
12 Kapital och reserver 107.201 0
Summa skulder 4.696.531 4.612