Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

22.11.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 474 061 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 355 460 1 154
  2.1 SVF debitoru parādi 82 337 8
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 123 1 146
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 450 −502
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 026 1 057
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 026 1 057
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 665 456 340
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 894 347
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 663 559 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 −7
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 430 −4 007
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 837 551 6 284
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 621 921 6 603
  7.2 Pārējie vērtspapīri 215 629 −320
8 Valdības parāds euro 23 434 0
9 Pārējie aktīvi 273 663 286
Kopā aktīvi 4 696 531 4 612
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 256 261 −460
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 888 274 −27 228
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 657 795 −26 295
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 230 478 −933
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 4 689 −726
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 415 476 29 170
  5.1 Saistības pret valdību 275 409 27 743
  5.2 Pārējās saistības 140 068 1 427
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 200 390 4 144
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 022 −11
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 049 128
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 049 128
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 147 0
10 Pārējās saistības 270 749 −405
11 Pārvērtēšanas konti 478 272 0
12 Kapitāls un rezerves 107 201 0
Kopā pasīvi 4 696 531 4 612