Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

22 november 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 474.061 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 355.460 1.154
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.337 8
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.123 1.146
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.450 −502
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.026 1.057
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 18.026 1.057
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 665.456 340
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.894 347
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 663.559 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 −7
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 29.430 −4.007
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.837.551 6.284
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.621.921 6.603
  7.2 Overige effecten 215.629 −320
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.434 0
9 Overige activa 273.663 286
Totaal activa 4.696.531 4.612
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.256.261 −460
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.888.274 −27.228
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.657.795 −26.295
  2.2 Depositofaciliteit 230.478 −933
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.689 −726
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 415.476 29.170
  5.1 Overheid 275.409 27.743
  5.2 Overige verplichtingen 140.068 1.427
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 200.390 4.144
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.022 −11
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.049 128
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.049 128
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.147 0
10 Overige passiva 270.749 −405
11 Herwaarderingsrekeningen 478.272 0
12 Kapitaal en reserves 107.201 0
Totaal passiva 4.696.531 4.612