Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

22. november 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 474.061 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 355.460 1.154
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.337 8
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.123 1.146
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.450 −502
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.026 1.057
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.026 1.057
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 665.456 340
  5.1 Primære markedsoperationer 1.894 347
  5.2 Langfristede markedsoperationer 663.559 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 −7
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.430 −4.007
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.837.551 6.284
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.621.921 6.603
  7.2 Andre værdipapirer 215.629 −320
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.434 0
9 Andre aktiver 273.663 286
Aktiver i alt 4.696.531 4.612
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.256.261 −460
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.888.274 −27.228
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.657.795 −26.295
  2.2 Indlånsfacilitet 230.478 −933
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.689 −726
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 415.476 29.170
  5.1 Offentlig forvaltning og service 275.409 27.743
  5.2 Andre forpligtelser 140.068 1.427
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 200.390 4.144
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.022 −11
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 9.049 128
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.049 128
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.147 0
10 Andre forpligtelser 270.749 −405
11 Revalueringskonti 478.272 0
12 Kapital og reserver 107.201 0
Passiver i alt 4.696.531 4.612