Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 11 22
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 474 061 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 355 460 1 154
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 337 8
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 123 1 146
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 450 −502
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 026 1 057
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 026 1 057
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 665 456 340
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 894 347
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 663 559 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 3 −7
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 430 −4 007
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 837 551 6 284
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 621 921 6 603
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 215 629 −320
8 Valdžios skola eurais 23 434 0
9 Kitas turtas 273 663 286
Visas turtas 4 696 531 4 612
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 256 261 −460
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 888 274 −27 228
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 657 795 −26 295
  2.2 Indėlių galimybė 230 478 −933
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 689 −726
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 415 476 29 170
  5.1 Valdžiai 275 409 27 743
  5.2 Kiti įsipareigojimai 140 068 1 427
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 200 390 4 144
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 022 −11
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 049 128
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 049 128
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 147 0
10 Kiti įsipareigojimai 270 749 −405
11 Perkainojimo sąskaitos 478 272 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 201 0
Visi įsipareigojimai 4 696 531 4 612