Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

22. listopadu 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 474 061 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 355 460 1 154
  2.1 Pohledávky za MMF 82 337 8
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 123 1 146
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 450 −502
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 026 1 057
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 026 1 057
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 665 456 340
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 894 347
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 663 559 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 3 −7
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 430 −4 007
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 837 551 6 284
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 621 921 6 603
  7.2 Ostatní cenné papíry 215 629 −320
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 434 0
9 Ostatní aktiva 273 663 286
Aktiva celkem 4 696 531 4 612
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 256 261 −460
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 888 274 −27 228
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 657 795 −26 295
  2.2 Vkladová facilita 230 478 −933
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 689 −726
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 415 476 29 170
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 275 409 27 743
  5.2 Ostatní závazky 140 068 1 427
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 200 390 4 144
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 022 −11
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 049 128
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 9 049 128
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 147 0
10 Ostatní závazky 270 749 −405
11 Účty přecenění 478 272 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 201 0
Pasiva celkem 4 696 531 4 612