Eurosystemets konsoliderade balansräkning

2 november 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 355.454 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 318.742 77
  2.1 Fordringar på IMF 74.876 1.083
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 243.865 −1.006
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.227 817
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.105 −391
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.105 −391
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 734.316 894
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 8.007 324
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 726.183 693
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 125 −123
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.913 −3.848
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.878.662 −1.091
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.629.858 −105
  7.2 Övriga värdepapper 248.804 −986
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 24.438 0
9 Övriga tillgångar 244.307 913
Summa tillgångar 4.622.163 −2.629
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.200.661 5.259
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.050.681 53.588
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.433.020 27.558
  2.2 Inlåningsfacilitet 617.415 25.890
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 245 140
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.821 −1.516
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 342.604 −70.204
  5.1 Offentliga sektorn 217.907 −70.333
  5.2 Övriga skulder 124.697 129
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 269.634 6.199
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.179 −285
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.994 −87
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 9.994 −87
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.036 0
10 Övriga skulder 235.858 4.417
11 Värderegleringskonton 342.276 0
12 Kapital och reserver 104.419 0
Summa skulder 4.622.163 −2.629