Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

2. novembra 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 355 454 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 318 742 77
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 876 1 083
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 243 865 −1 006
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 227 817
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 105 −391
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 105 −391
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 734 316 894
  5.1 Hlavné refinančné operácie 8 007 324
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 726 183 693
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 125 −123
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 913 −3 848
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 878 662 −1 091
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 629 858 −105
  7.2 Ostatné cenné papiere 248 804 −986
8 Dlh verejnej správy v eurách 24 438 0
9 Ostatné aktíva 244 307 913
Aktíva spolu 4 622 163 −2 629
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 200 661 5 259
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 050 681 53 588
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 433 020 27 558
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 617 415 25 890
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 245 140
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 821 −1 516
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 342 604 −70 204
  5.1 Verejná správa 217 907 −70 333
  5.2 Ostatné záväzky 124 697 129
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 269 634 6 199
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 179 −285
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 994 −87
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 994 −87
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 036 0
10 Ostatné záväzky 235 858 4 417
11 Účty precenenia 342 276 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 419 0
Pasíva spolu 4 622 163 −2 629