Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

2 ноември 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 355 454 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 318 742 77
  2.1 Вземания от МВФ 74 876 1 083
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 243 865 −1 006
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 227 817
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 105 −391
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 105 −391
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 734 316 894
  5.1 Основни операции по рефинансиране 8 007 324
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 726 183 693
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 125 −123
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 26 913 −3 848
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 878 662 −1 091
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 629 858 −105
  7.2 Други ценни книжа 248 804 −986
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 24 438 0
9 Други активи 244 307 913
Общо активи 4 622 163 −2 629
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 200 661 5 259
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 050 681 53 588
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 433 020 27 558
  2.2 Депозитно улеснение 617 415 25 890
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 245 140
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 4 821 −1 516
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 342 604 −70 204
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 217 907 −70 333
  5.2 Други задължения 124 697 129
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 269 634 6 199
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 179 −285
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 994 −87
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 994 −87
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 036 0
10 Други задължения 235 858 4 417
11 Сметки за преоценка 342 276 0
12 Капитал и резерви 104 419 0
Общо пасиви 4 622 163 −2 629