Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

02.11.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 355 454 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 318 742 77
  2.1 SVF debitoru parādi 74 876 1 083
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 243 865 −1 006
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 227 817
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 105 −391
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 105 −391
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 734 316 894
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 8 007 324
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 726 183 693
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 125 −123
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 26 913 −3 848
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 878 662 −1 091
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 629 858 −105
  7.2 Pārējie vērtspapīri 248 804 −986
8 Valdības parāds euro 24 438 0
9 Pārējie aktīvi 244 307 913
Kopā aktīvi 4 622 163 −2 629
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 200 661 5 259
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 050 681 53 588
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 433 020 27 558
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 617 415 25 890
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 245 140
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 4 821 −1 516
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 342 604 −70 204
  5.1 Saistības pret valdību 217 907 −70 333
  5.2 Pārējās saistības 124 697 129
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 269 634 6 199
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 179 −285
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 994 −87
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 994 −87
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 036 0
10 Pārējās saistības 235 858 4 417
11 Pārvērtēšanas konti 342 276 0
12 Kapitāls un rezerves 104 419 0
Kopā pasīvi 4 622 163 −2 629