Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

2 Νοεμβρίου 2018
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 355.454 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 318.742 77
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 74.876 1.083
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 243.865 −1.006
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 20.227 817
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.105 −391
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.105 −391
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 734.316 894
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 8.007 324
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 726.183 693
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 125 −123
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 26.913 −3.848
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.878.662 −1.091
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.629.858 −105
  7.2 Λοιποί τίτλοι 248.804 −986
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 24.438 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 244.307 913
Σύνολο ενεργητικού 4.622.163 −2.629
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.200.661 5.259
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.050.681 53.588
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.433.020 27.558
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 617.415 25.890
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 245 140
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.821 −1.516
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 342.604 −70.204
  5.1 Γενική κυβέρνηση 217.907 −70.333
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 124.697 129
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 269.634 6.199
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.179 −285
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.994 −87
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.994 −87
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.036 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 235.858 4.417
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 342.276 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 104.419 0
Σύνολο παθητικού 4.622.163 −2.629