Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

2. listopadu 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 355 454 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 318 742 77
  2.1 Pohledávky za MMF 74 876 1 083
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 243 865 −1 006
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 227 817
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 105 −391
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 105 −391
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 734 316 894
  5.1 Hlavní refinanční operace 8 007 324
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 726 183 693
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 125 −123
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 913 −3 848
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 878 662 −1 091
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 629 858 −105
  7.2 Ostatní cenné papíry 248 804 −986
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 24 438 0
9 Ostatní aktiva 244 307 913
Aktiva celkem 4 622 163 −2 629
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 200 661 5 259
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 050 681 53 588
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 433 020 27 558
  2.2 Vkladová facilita 617 415 25 890
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 245 140
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 821 −1 516
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 342 604 −70 204
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 217 907 −70 333
  5.2 Ostatní závazky 124 697 129
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 269 634 6 199
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 179 −285
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 994 −87
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 9 994 −87
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 036 0
10 Ostatní závazky 235 858 4 417
11 Účty přecenění 342 276 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 419 0
Pasiva celkem 4 622 163 −2 629